Home » FAQ » СУРАХ БИЧИГ

1-Р НОМ  "САЙНМЭДЭЭ БА ҮНЭН"

Хичээл №1. Гэм нүглийг цээрлэгч Бурханы ариун чанар 1

Хичээл №2. Гэм нүглийг цээрлэгч Бурханы ариун чанар 2

Хичээл №3. Зөвт болгосон Бурханы нигүүлсэл 1

Хичээл №4. Зөвт болгосон Бурханы нигүүлсэл 2

Хичээл №5. Итгэгчдийн ялалттай амьдрал

Хичээл №6. Ариун Сүнсээр удирдуулах амьдрал

Хичээл №7. Ариун Сүнсээр удирдуулах өргөмөл хүүхдийн амьдрал

Хичээл №8. Бурханд өөрийгөө зориулах амьдрал

Хичээл №9. Бусдад үйлчлэх амьдрал 

 

ХИЧЭЭЛ: 6 Хичээл / КРЕДИТ: 3 Кредит цаг / ХУГАЦАА: 65 Хоног 

ИДЭВХИ

9

ИРЦ

9

ДААЛГАВАР

27

ШҮҮЛЭГ

32

ШАЛГАЛТ

23

 

НИЙТ ЦУГЛУУЛАХ ОНОО

100 оноо 

 

 


2-Р НОМ  "САЙНМЭДЭЭ БА ТӨЛӨВШИЛТ"

Хичээл №10. Төлөвшилтийн зорилго - Христийн дүртэй адил болох

Хичээл №11. Сүнсээр төлөвших арга - Итгэл

Хичээл №12. Сүнсээр Төлөвшилтийн саад саад - Гэм нүгэл

Хичээл №13. Сүнсээр төлөвшилтийн сэргэлт - Сахилгажуулалт

Хичээл №14. Сүнсээр төлөвшилтийн саад – Хуулийн үзэлтэн

Хичээл №15. Сүнсээр төлөвших хүч – Нигүүлсэл

 

ХИЧЭЭЛ: 6 Хичээл / КРЕДИТ: 3 Кредит цаг / ХУГАЦАА: 45 Хоног 

ИДЭВХИ

7

ИРЦ

7

ДААЛГАВАР

21

ШҮҮЛЭГ

30

ШАЛГАЛТ

35

 

НИЙТ ЦУГЛУУЛАХ ОНОО

100 оноо 

 

 


3-Р НОМ  "САЙНМЭДЭЭ БА ЭМЧИЛГЭЭ"

Хичээл №16. Дотоод шархны шалтгаан

Хичээл №17. Дотоод шархны илрэл

Хичээл №18. Сайнмэдээ ба эмчилгээ

Хичээл №19. Уучлалт ба Эмчилгээ

Хичээл №20. Татгалзах сэтгэл

Хичээл №21. Дутагдах сэтгэл

Хичээл №22. Өөрийгөө дорд үзэх ба гэмтэй гэж тооцох сэтгэл

Хичээл №23. Бие хүн ба эмчилгээ

 

ХИЧЭЭЛ: 8 Хичээл / КРЕДИТ: 3 Кредит цаг / ХУГАЦАА: 60 Хоног 

ИДЭВХИ

8

ИРЦ

8

ДААЛГАВАР

24

ШҮҮЛЭГ

32

ШАЛГАЛТ

28

 

НИЙТ ЦУГЛУУЛАХ ОНОО

100 оноо 

 

 


4-Р НОМ  "САЙНМЭДЭЭ БА ЗАН ЧАНАР"

Хичээл №24. Зан чанарын хөгжил

Хичээл №25. Даруу байдал

Хичээл №26. Хүндлэл

Хичээл №27. Хайр энэрэл

Хичээл №28. Үйлчлэл

Хичээл №29. Ариун байдал

Хичээл №30. Үнэнч шударга

Хичээл №31. Байр тавьж өгөх (бусдыг түрүүнд бодох)

Хичээл №32. Дуулгавартай байдал

 

ХИЧЭЭЛ: 9 Хичээл / КРЕДИТ: 3 Кредит цаг / ХУГАЦАА: 65 Хоног 

ИДЭВХИ

9

ИРЦ

9

ДААЛГАВАР

27

ШҮҮЛЭГ

36

ШАЛГАЛТ

19

 

НИЙТ ЦУГЛУУЛАХ ОНОО

100 оноо 

 

 


5-Р НОМ  "ДАХИН БЭЛТГЭГДСЭН АЖИЛЧИН"

Хичээл №33. Сайнмэдээ тараах чин хүсэл ба учир шалтгаан

Хичээл №34. Сайнмэдээ тараах сургалт 1

Хичээл №35. Сайнмэдээ тараах сургалт 2

Хичээл №36. Харилцаан дахь сайнмэдээ

Хичээл №37. Дагалдагч бэлтгэх нь 

Хичээл №38. Дагалдагч бэлтгэх сургалтын зарчим

Хичээл №39. Өсгөлт

Хичээл №40. Сургалт 

Хичээл №41. Эсийн бүлэгийн ойлголт

Хичээл №42. Библийн хичээл хөтлөх арга

 

ХИЧЭЭЛ: 10 Хичээл / КРЕДИТ: 3 Кредит цаг / ХУГАЦАА: 70 Хоног 

ИДЭВХИ

10

ИРЦ

10

ДААЛГАВАР

30

ШҮҮЛЭГ

40

ШАЛГАЛТ

10

 

НИЙТ ЦУГЛУУЛАХ ОНОО

100 оноо 

 

 


6-Р НОМ  "ДЭЛХИЙГ ӨӨРЧЛӨХ АЖИЛЧИН"

Хичээл №43. Дэлхийг өөрчлөх амьдрал

Хичээл №44. Бурханыг таних амьдрал

Хичээл №45. Бурханы оршихуй доторх мөргөл

Хичээл №46. Дуудлага ба Авьяас

Хичээл №47. Дэлхий рүү хандсан хүсэл мөрөөдөл  (World Vision)

 

ХИЧЭЭЛ: 5 Хичээл / КРЕДИТ: 3 Кредит цаг / ХУГАЦАА: 35 Хоног 

ИДЭВХИ

5

ИРЦ

5

ДААЛГАВАР

15

ШҮҮЛЭГ

20

ШАЛГАЛТ

55

 

НИЙТ ЦУГЛУУЛАХ ОНОО

100 оноо