3 ХЭЛ:

1. МОНГОЛ ОРЧУУЛГА

2. СОЛОНГОС ОРЧУУЛГА

3. АНГЛИ ОРЧУУЛГА

 

20 СУРАХ БИЧИГ:

ИТГЭЛ ХӨТӨЛБӨР: 4 СУРАХ БИЧИГ

ДАГАЛДАГЧ ХӨТӨЛБӨР: 8 СУРАХ БИЧИГ

УДИРДАГЧ ХӨТӨЛБӨР: 8 СУРАХ БИЧИГ